Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej:http://www.elektryk.pl/regulamin

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie i zapisanie na odpowiednim nośniku lub dysku.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ELEKTRYK.PL

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Załączniki:

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy– to strona internetowa o adresie www.elektryk.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Grupa Inwestycyjna Gama sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 159489, o kapitale zakładowym w wysokości 250000 zł w całości wpłaconym, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 526-270-99-66, REGON: 015512240, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 (22) 615-82-77 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z Grupa Inwestycyjna Gama sp. z o.o. umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Grupa Inwestycyjna Gama sp. z o.o.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta

będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W

przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te

przepisy.

1.3. Definicje:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy.

1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie

Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie

Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów

w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym

informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem

poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom

automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i

produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowy

www.elektryk.pl

1.3.11 UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz

Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

1.3.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze

Sprzedawcą.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza

Zamówienia.

2.1.3. Newsletter.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność:

3.1.1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym

zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie

Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega

rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.2.3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się

Usługodawca:

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i

wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi

obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu

Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie

składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów

dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta

Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się

pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.4.1. Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie

Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie

otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail,

która zawiera:

4.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

4.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

4.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. zostaje zawarta

Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą

dołączane do przesyłek.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, dotyczy punktu sprzedażu przy ul. Mostów 22, 05-408 Wola Ducka.

5.1.2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

5.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

5.1.3.1. Bank: Milenium.

5.1.3.2. Numer rachunku: 96 1160 2202 0000 0001 0331 0575 .

5.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest

do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa

Sprzedaży stanowi inaczej.

5.3.Szybki ePrzelew- co to jest ePrzelew? - dodatkowa opłata 1,4% wartości towaru, za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl

5.3.1.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1. Paczka kurierska – na terenie Polski

6.1.2. Paczka kurierska za pobraniem – na terenie Polski

6.1.3. Odbiór osobisty w magazynie centralnym Sprzedawcy (Mostów 22, 05-408 Wola Ducka) w Dni

Robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, sposób zapłaty: GOTÓWKA

6.1.4.Odbiór osobisty w punkcie przy ul.Wawelska 5, 02-034 Warszawa-w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Odbiór możliwy po dokonaniu przelewu.

6.1.5.Odbiór osobisty w punkcie przy ul. Bronowska 58, 03-995 Warszawa-w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Odbiór możliwy po dokonaniu przelewu.

6.1.6.Opis godzin otwarcia i lokalizacji punktów dostępny pod likiem: http://www.elektryk.pl/o-firmie

6.2. Ewentualne koszty dostawy towaru i odbioru własnego, są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

6.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania

Produktu i czas dostawy Produktu:

6.3.1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w

trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

6.3.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od momentu zawarcia

Umowy Sprzedaży do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

6.3.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

6.3.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

6.3.2.1. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni Roboczych.

7. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze

ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

7.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn

poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

[email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Mostów 22, 05-408 Wola Ducka, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.

7.1.3 Formularz zwrotu towaru dostępny pod adresem:http://www.elektryk.pl/zwrot

7.1.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o

charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza

treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z

wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia

złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi

więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

7.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w

drodze porozumienia stron.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

8.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa

Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z

Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze

zm.).

8.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania

można dokonać poprzez za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też

pisemnie na adres: ul. Mostów 22, 05-408 Wola Ducka.

8.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul.Mostów 22, 05-408 Wola Ducka.

8.1.4. Formularz reklamacji towaru dostępny pod adresem:http://www.elektryk.pl/reklamacje

8.1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez

Klienta sposób.

8.1.6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany

towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z

niezgodności towaru z umową.

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też

pisemnie na adres: ul.Mostów 22, 05-408 Wola Ducka.

8.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych

kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul.Mostów 22, 05-408 Wola Ducka.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość dostępny pod adresem: http://www.elektryk.pl/zwrot

9.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich

zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w

granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

9.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny

wskazany przez konsumenta sposób.

9.5. Termin 14-dniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu, a

gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9.6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

9.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia

usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.5; (2)

dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu

przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub

wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych

przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z

uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania

prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,

których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj.

prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją

działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub

(2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem

włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego;

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz

inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.3. Rozstrzyganie sporów:

10.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem

w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami

kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

10.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze

względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 „Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy”

 

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………

…………………………………

GRUPA INWESTYCYJNA GAMA SP. Z O.O.

ul.Wawelsa 5, 02-034 Warszawa

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) :

Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość, Data:

(*) – Niepotrzebne skreślić.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pobierz protokół reklamacyjny